blog

के ‘गगन केयर’ले धान्ला नेपालीको स्वास्थ्य क्षेत्र

शुरुमै मैले के कुरा उल्लेख गर्न आवश्यक छ भने म आफु न कुनै स्वास्थ्य विशेषज्ञ हु न विमा विशेषज्ञ  तर देखे जाने र भोगेको आधारमा मेरो विश्लेषण हो । मेरो यी तर्क नेपालीलाई सुलभ स्वास्थ्य…